zaloguj
  +48 668-792-489
  szkolnywolontariat.fam@gmail.com

DAWCY NADZIEI

O NAS

Bursa nr 1 im. Małgorzaty Szułczyńskiej w Bydgoszczy prowadzi działalność od 01.09.1968 roku. Usytuowana jest w dzielnicy „Bartodzieje” przy ul. Bartosza Głowackiego 37. Budynek bursy otaczają starannie utrzymane tereny rekreacyjne. Jest placówką opiekuńczo – wychowawczą o charakterze koedukacyjnym, przeznaczoną dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Bydgoszczy. Bursa w swoich działaniach zapewnia wychowankom wszechstronny rozwój osobowości, pomaga w kształceniu talentów, wyrównywaniu szans, zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom dorosłego życia. W celu zapewnienia bezpieczeństwa budynek posiada rozbudowany monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, podłączony jest do Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz do sieci monitoringu AJG oraz Systemu Sygnalizacji Pożaru. Młodzież przebywa w placówce cały tydzień oraz ma zapewnioną całodobową opiekę wychowawczą. Wychowankowie mieszkają w pokojach czterosoobowych wyposażonych w niezbędny sprzęt do codziennego użytku. Bursa prowadzi kuchnię. Posiłki wydawane są w stołówce od wczesnych godzin rannych do późnych wieczornych. Do dyspozycji wychowanków jest świetlica, pokoje do nauki, biblioteka z czytelnią, sala do tenisa stołowego oraz bilarda, siłownia z pracownią korekty wad postawy, pracownia komputerowa oraz pracownia kulinarna. Na każdym piętrze udostępniania jest pralnio – suszarnia wyposażona w pralkę, sprzęt do suszenia oraz prasowania. Wychowankowie mają też możliwość korzystania z sali gimnastycznej, „Orlika”, które udostępnione są wychowankom bursy w określonych dniach i godzinach na podstawie współpracy Bursy z Zespołem Szkół nr 9. W placówce pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która zapewnia prawidłowy rozwój osobowości młodzieży, ich zainteresowań i uzdolnień. Placówka cieszy się zaufaniem wychowanków i rodziców oraz jest postrzegana i ceniona w środowisku lokalnym i regionalnym. Ponadto bursa aktywnie działa w ramach akcji „Chronimy Dzieci” prowadzonej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, „Odkrywamy Talenty” prowadzonej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, w „Europejskiej Kampanii w Sprawie Narkotyków”, w programie „Szkoła bez przemocy” oraz w ramach ogólnopolskiego programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”.

NASZE AKCJE

Wolontariusze z naszej placówki - DAWCY NADZIEI TO OSOBY ZAANGAŻOWANE W RÓŻNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE WOLONTARYJNYM, biorą aktywny udział w wielu projektach na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych, chorych, samotnych, wszystkich tych , którzy potrzebują pomocy. Dokumentację fotograficzną oraz filmiki z naszych działań znajdziecie na stronie internetowej Bursy nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy.
Nasza młodzież w licznej grupie - bo aż czterdziestoosobowej w ostatnim czasie z wielką pasją, pozytywną energią i olbrzymią radością działała w ramach projektów :

1. „MAMY ZŁOTE SERCA – DBAMY O UŚMIECH KAŻDEGO DZIECKA” (akcja charytatywna na rzecz wychowanków Domu Dziecka w Chełmnie) - Wychowawcy i młodzież z Bursy nr 1 im. M. Szułczyńskiej wie, że „szczęście to radość z tego, co stało się naszym udziałem” (Małgorzata Stolarska), dlatego też poprzez działania podejmowane w ramach projektu MAMY ZŁOTE SERCA … wspólnie rozwijamy wrażliwość i troskę o drugiego człowieka oraz ofiarujemy szczęście innym. Projekt skierowaliśmy do podopiecznych Domu Dziecka w Chełmnie, którzy już od roku 2009 są naszymi wielkimi przyjaciółmi.
Celem projektu „MAMY ZŁOTE SERCA – DBAMY O UŚMIECH KAŻDEGO DZIECKA”, jest pokazanie wartości i korzyści, jakie płyną z bycia młodym wolontariuszem, a także uświadomienie, że wolontariat to najlepsza okazja do realizowania swoich pasji, rozwijania umiejętności i kompetencji, poszerzania wiedzy i horyzontów myślowych oraz zdobywania nowych doświadczeń w czasie wolnym od nauki. Poprzez udział w projekcie nasza młodzież doświadcza potrzeby okazywania uczuć, uczy się, że dziecko musi czuć się kochane, potrzebne i niepowtarzalne. Nasza młodzież pracuje na własnym przykładzie, autentycznej postawie, przekonuje się, że okazane przez nich dobro może przynieść wiele radości i wróci do nich z zdwojoną siłą. Poprzez nasze działania rozwijamy wśród młodzieży przekonanie, że wolontariat działa w dwie strony – jest cenny nie tylko dla osób potrzebujących, ale i wzbogaca życie tych, którzy dają swoją pomoc.
W ramach projektu rozwijamy u młodzieży ich talenty wokalne i aktorskie poprzez przygotowanie muzycznych inscenizacji teatralnych o tematyce bajkowej, jak również talenty plastyczne i organizatorskie – przygotowanie i prowadzenie zabaw i gier integracyjnych dla podopiecznych Domu Dziecka. Realizację w/w projektu wspomagają również opiekunowie i uczniowie z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy (przygotowanie słodkiego poczęstunku – złotych serc) oraz zaprzyjaźniony muzyk, p. Marek Michałowski. Nasza młodzież występuje z reguły w strojach udostępnionych przez Teatr Polski z Bydgoszczy. Pomaga nam także grupa motocyklistów z zorganizowanej grupy „Krzyżaki”. Dzieciaki otrzymują paczki przygotowane przez naszych wolontariuszy, ordery uśmiechu w postaci złotych serduszek oraz słodki poczęstunek – złote serca.
Nasz projekt stwarza możliwość współpracy w gronie wspaniałych, wartościowych ludzi, pozwala na zawarcie trwałych przyjaźni, a jednocześnie wzmacnia odpowiedzialność, daje satysfakcję z uznania i poczucia bycia potrzebnym.

2. „Anioły do mnie wysyłaj..” na rzecz dzieci i młodzieży przewlekle chorej i niepełnosprawnej z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy przy Zespole Szkół nr 33 w Bydgoszczy, to projekt, który stwarza możliwość harmonijnego rozwoju podopiecznych bursy oraz młodzieży z zaprzyjaźnionych szkół i placówek, wrażliwych na potrzeby innych osób. Projekt ten, już od szesnastu lat przygotowuje młodzież naszej placówki do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, rozwija ich zainteresowania, umiejętności społeczne, a przede wszystkim niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych, kształtujących kreatywność, odpowiedzialność, postawy altruistyczne, wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka. Udział w zadaniach wolontariatu przyczynia się do promocji naszej placówki w środowisku lokalnym i miejskim, jak również pozwala wychowankom sprecyzować własne zainteresowania, przyczynia się do bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Realizacja projektu uwrażliwia naszych wychowanków na ludzką krzywdę, na cierpienie dzieci, uczy dzielenia się z innymi i dostrzegania, że wśród nas są ludzie potrzebujący i cierpiący.
Realizację projektu zespół wykonawców rozpoczyna każdego roku we wrześniu, od spotkania z podopiecznymi Bursy nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy. To spotkanie na którym przedstawiamy młodym ludziom ideę projektu, jego cele, założenia oraz planowane efekty do jakich wspólnie będziemy zmierzać. Motywację młodzieży do pracy w ramach wolontariatu wzbudza fakt, że będziemy pracować na rzecz dzieci, które zostały doświadczone przez los ciężkimi chorobami, wymagającymi długiego leczenia szpitalnego.
Dowodem na sukcesy naszych działań są liczne podziękowania od dyrektora szkoły przyszpitalnej, pracowników szpitala i najważniejsze – bezcenna dla nas, radość chorych dzieci, ich uśmiech i wspomnienia mile spędzonego wspólnie czasu. Dokumentację z przygotowań działań wolontariackich i ich efekty finalne obejrzeć można na stronie internetowej Bursy nr 1, Zespołu Szkół nr 33, Zespołu Szkół Gastronomicznych, jak również w bydgoskiej prasie.
Jesteśmy pełni uznania dla wszystkich wolontariuszy – młodzieży i osób dorosłych z Bursy nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy oraz zaprzyjaźnionych placówek ( Zespołu Szkół nr 14, Zespołu Szkół Gastronomicznych, MDK-u nr 5 ) , jak również dla Pana Marka Michałowskiego i Pani Emilii Konieczka, za pracę, trud i zaangażowanie we wszelkie działania oraz okazane WIELKIE SERCE. Ciężką pracę, wynagradza nam zawsze uśmiech dzieci, łzy wzruszenia i cudownie spędzone chwile.
Warto nadmienić, że projekt ANIOŁY DO MNIE WYSYŁAJ…od roku 2009 realizowany jest w ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego, pomagają nam też sponsorzy: Unilever i Pentel, pozyskana od nich darowizna umożliwia nam przygotowanie paczek z upominkami dla dzieci i młodzieży, uczniów Zespołu Szkół nr 33 – pensjonariuszy szpitala.

3. „NIESIEMY NADZIEJĘ OD NAS – DLA WAS ” (CYKLICZNE DZIAŁANIA POMOCOWE MŁODZIEŻY Z BURSY NR 1 IM. M. SZUŁCZYŃSKIEJ NA RZECZ PENSJONARIUSZY HOSPICJUM IM. KS. J.POPIEŁUSZKI W BYDGOSZCZY)
Wolontariusze..
„…to ludzie, którzy wyrastają ponad swoje słabości, sami przecież niekiedy trochę lękliwi, niedowierzający, borykający się z problemami rodzinnymi, zawodowymi, własnym zdrowiem i samotnością. A jednak potrafią się zatrzymać przy cierpieniu drugiego człowieka, wzruszać się nim i oddać mu do dyspozycji nie tylko własne serce”.
ks. prałat Romuald Biniak
Wolontariat ściśle związany jest z ideą dobra, miłości, poświęcenia i cierpliwości. Inicjatywa wynika z dobrej woli, a nie z wiążących norm. To ofiarność drugiemu człowiekowi, która niesie satysfakcję, spełnienie swoich motywacji, poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny. To również świadome dążenie do uzyskania odpowiedzi na pytanie: „dlaczego jestem wolontariuszem i jaki jest cel mojej pracy”? Jako wychowankowie bursy, dzieci, młodzież, ludzie – pragniemy tworzyć nowe dzieło pomocy na rzecz osób pozostających pod opieką terminalną. Nasza pomoc wypływa z potrzeby ludzkich serc.

W marcu 2014 roku powołaliśmy nowa formację młodzieży, która jako cel swojego funkcjonowania, postawiła sobie pomoc na rzecz hospicjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy. Ukoronowaniem naszej współpracy i Porozumienia zawartego między Hospicjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy Parafii Św. Polskich Braci Męczenników oraz Bursą nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy, było uzyskanie w roku 2015 akceptacji BGO dla projektu wolontariackiego „NIESIEMY NADZIEJĘ OD NAS – DLA WAS”.

Niektóre z naszych pełnoletnich wychowanek postanowiły podjąć kurs dla wolontariuszy, aby nieść pomoc i wsparcie pensjonariuszom w pełni profesjonalnie. W trakcie szkolenia wychowanki doskonaliły swoją wiedzę teoretyczną i psychologiczną, zależnie od funkcji, jaką miały pełnić przy chorych. Po zakończonym kursie uczestniczki otrzymały certyfikat, dzięki któremu mogły nieść pomoc na oddziałach zamkniętych.
Pozostali wolontariusze zajmowali się wszelkiego rodzaju pracami porządkowymi w placówce, pracami w ogrodzie, bibliotece, pomocą w sprzątaniu akwarium, składaniu podkładów, dokonywaniem spisów inwentaryzacyjnych i innymi działaniami na rzecz hospicjum. Wzięliśmy również udział w społecznych kwestach „Pola Nadziei”, podczas których pozyskiwaliśmy fundusze na zakup specjalistycznego i profesjonalnego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
„NIESIEMY NADZIEJĘ OD NAS – DLA WAS” pod takim hasłem dnia 03 grudnia 2015r. odbył się event w bydgoskim Hospicjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy przy Parafii Św. Polskich Braci Męczenników, podczas którego nasze wychowanki – wolontariuszki wraz z podopiecznymi Zespołu Szkól nr 14 w Bydgoszczy i p. Markiem Michałowskim – wspólnie celebrowali Dzień Uśmiechu.
W związku z zaplanowaną uroczystością, nawiązaliśmy współpracę z nauczycielami z Zespołu Szkół nr 14 w Bydgoszczy, którzy wraz z uczniami tamtejszej szkoły, uświetnili Dzień Uśmiechu kapitalnym i brawurowym popisem trupy cyrkowej.
Wychowanki z bursy pięknie odśpiewały pełen szczęścia koncert. Pensjonariusze podczas ich występu wspólnie nucili piosenki, kołysząc się w rytm muzyki. Każdy występ został uświetniony gromkimi oklaskami, hospicyjną świetlicę wypełniło ciepło, śmiech i serdeczność.
Po popisach wokalnych bursowych wokalistek, przyszedł czas na brać cyrkową. Podopieczni Zespołu Szkół nr 14 w Bydgoszczy, przygotowali fantastyczny występ cyrkowy. Dzieci wcieliły się w role artystów cyrkowych. Przy rytmach wesołej muzyki na scenę wkroczyli clowni, akrobatki, gimnastyczki i żonglerzy.
Pensjonariusz hospicjum nie kryli łez wzruszenia i zachwytu, zaś milusińscy dumnie prezentowali swoje artystyczne umiejętności i talenty. Zapał, zaangażowanie i radość, wypełniły świetlicę po brzegi. To był iście profesjonalny występ! Oklaskom nie było końca, a pensjonariusze nagradzali dzieci gromkimi brawami, wiwatowali, odpowiadali radosnym i szczerym śmiechem, który niósł się przez wszystkie korytarze i oddziały hospicyjne.
To wspaniałe artystyczne wydarzenie sprawiło wiele radości zarówno nam – wychowawcom bursy i szkoły, dzieciom- artystom, naszym piosenkarkom, jednak przede wszystkim- pensjonariuszom hospicjum. Przepiękny występ wokalny wywołał wzruszenie wśród zgromadzonych, którzy nagrodzili solistki oraz małych artystów cyrkowych ogromnymi oklaskami i owacjami na stojąco.
Wyjątkowość całego spektaklu oraz zabawne występy najmłodszych artystów, wywołały gromki śmiech publiczności, a atmosfera radości, wyjątkowości i magii wypełniły całą salę. Na zakończenie każdy z pensjonariuszy otrzymał herbacianą różę wraz ze słodką niespodzianką, zaś mali artyści zostali obdarowani drobnymi upominkami oraz pysznymi słodkościami upieczonymi przez uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych pod kierunkiem pana Krzysztofa Szczepaniaka.
Kolejną inicjatywę wolontariacką wkomponowaliśmy w bożonarodzeniowy nastrój. Wspólnie z panią koordynator grupy zrzeszającej pensjonariuszy z pobytu dziennego, zorganizowaliśmy wieczerzę wigilijną, którą wypełniliśmy popisami wokalno-instrumentalnymi naszej młodzieży. Czas minął wśród wspólnego kolędowania w atmosferze życzliwości, serdeczności i ludzkiej dobroci. Pensjonariusze otrzymali od nas świąteczne upominki, zaś przede wszystkim naszą radość, szczęście i empatię. Uściskom nie było końca. Wspólne spotkanie opłatkowe było okazją do bycia razem, choćby przez krótki czas, ale razem. Zadbaliśmy, aby pensjonariusze hospicjum czuli się najlepiej, jak to możliwe. Hospicyjna rodzina była razem, blisko, a owa bliskość pokazała, jak wszyscy tęsknimy za Bożym Narodzeniem, jak wszyscy tęsknimy za tą radością, której nie przygasi nawet choroba.
Uhonorowaniem naszych akcji na rzecz hospicjum, podsumowaniem pracy w ramach wolontariatu oraz aktem wyrazu szczególnego szacunku i uznania wobec zaangażowania naszej bursowej młodzieży w dzieło pomocy na rzecz hospicjum, był Dzień Wolontariusza w Bursie nr 1. W czasie spotkania wolontariusze otrzymali dyplomy oraz upominki będące zaledwie namiastką naszego zachwytu i aprobaty wobec ich zaangażowania, dobroci, empatii i cierpliwości niesionych na rzecz pomocy osobom chorym.
„NIESIEMY NADZIEJĘ OD – NAS DLA WAS” to uniwersalne przesłanie. Jest ono czytelne, zrozumiałe i transparentne dla każdego człowieka, w którym dobro, miłość i empatia idą w parze. Nadzieja jest iskrą, której nie można pozwolić zgasnąć, tylko należy ją nieść i podtrzymywać, by żarzyła się najjaśniejszym płomieniem – z takim hasłem na ustach realizowaliśmy niniejszy grant. Z całego serca dziękujemy, że dostaliśmy klucz do serc osób, którzy na co dzień pozostają w mroku smutku i bólu. Dla nich więc czynimy dzieło wolontariatu, a nadzieję niesiemy z uśmiechem na twarzach i otwartym sercem.

4. Pokoloruj ze mną świat…Jest to projekt wolontariacki adresowany do młodzieży zamieszkującej w bursie i deklarującej bezinteresowną pomoc, zaangażowanie, wrażliwość oraz uśmiech – dzieciom hospitalizowanym i nie tylko. Stawiamy na muzykoterapię i sporą dawkę uśmiechu. Młodzież w ramach projektu przygotowuje bajkowe przedstawienia muzyczne dla dzieci hospitalizowanych oparte na pantomimie.
W naszych spotkaniach z dziećmi pracujemy również metodą Batii Strauss. Poprzez aktywne słuchanie muzyki przybliżamy dzieciom muzykę klasyczną. Mamy również do dyspozycji instrumenty akustyczne, które są pomocą edukacyjną podczas muzycznych spotkań
Jesteśmy organizatorami Światowego Dnia Pluszowego Misia w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy;
Włączamy się w Obchody Światowego Dnia Wcześniaka – młodzież występuje w roli animatorów, wokalistów i dekoratorów;
Organizujemy wiosenne spotkania umuzykalniające dla dzieci z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy;
Współorganizujemy Festyn z Okazji Dnia Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy;
Spełniamy wokalne marzenia dzieci z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy, dając możliwość występu w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w ramach audycji muzycznych dla dzieci;
Organizujemy Parady Uśmiechu w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy;
Jesteśmy otwarci na każdą propozycję i gotowi do pomocy.
Współpracujemy :
Z Fundacją Patcha Adamsa „dr Clown”. Nasza młodzież uczestniczy w Clounowaniu oraz pomaga podczas wielu uroczystości organizowanych przez Fundację. W nagrodę wyróżnieni wolontariusze wyjeżdżają do Warszawy na Festyn Rodzinny „Dzień Czerwonego Noska”. Całość finansuje Fundacja;
Z Grupą Wsparcia dla Rodziców Wcześniaków;
Z Cukiernią Adama Sowy, która co roku sponsoruje tort z wizerunkiem Misia na Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy;
Z Pierwszym Zespołem Szkól Prywatnych „Start” w Bydgoszczy;
Z Państwowym Zespołem Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy;
Z Teatrem Polskim w Bydgoszczy.
Nasza wizytówka są autorskie Ordery Uśmiechu, które wręczamy dzieciom podczas naszych spotkań.
Nasze działania wspiera Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta w Bydgoszczy ramach Bydgoskich Grantów Oświatowych.
Nasz spot reklamowy jest Laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Nakręć się na wolontariat w ramach Projektu Polska Fabryka Dobra i został umieszczony na stronie internetowej i Facebooku Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.

5, Bursa nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy przystąpiła do programu ogólnopolskiego POLSKA FABRYKA DOBRA w dniu 9 stycznia 2015 r.Nasza młodzież – wolontariusze Bursy nr 1, mają wiele pozytywnej, tryskającej radością energii. W codziennych działaniach dajemy tego dowód. Już wiele osób, instytucji i placówek miało okazję się o tym przekonać. Chcemy, aby cała Polska dowiedziała się o poczynaniach młodych osób zamieszkujących w Bursie nr 1 w Bydgoszczy, dlatego wzięliśmy udział w konkursie RADOSNY WOLONTARIAT i NAKRĘĆ SIĘ NA WOLONTARIAT, organizowanych przez PFD.

Przesłaliśmy do biura Polskiej Fabryki Dobra zdjęcia wraz z krótkim opisem, obrazujące w radosny sposób działalność wolontariacką wychowanków Bursy nr 1. Z informacji uzyskanej od organizatorów wiemy, że dokumentacja naszych działań ukaże się na ogólnopolskiej wystawie promującej wolontariat…

Zostaliśmy też nagrodzeni w konkursie „Nakręć się na wolontariat” .

W ramach konkursu zostały przesłane i nagrodzone trzy projekty filmowe:
Projekt Pt. „Bursa is also happy, Nasi wolontariusze w akcji”, który prezentuje naszą młodzież – wychowanków Bursy nr 1 w teledysku z podkładem muzycznym piosenki Pharrella Williama Happy. –twórca i montaż – Adam Bartoszek.
Projekt Pt. Wolontariat, który prezentuje pracę naszej młodzieży na rzecz pensjonariuszy z bydgoskich szpitali dla dzieci i młodzieży przewlekle chorej oraz dla wychowanków Domu Dziecka w Chełmnie w akcjach charytatywnych pt. „Anioły do mnie wysyłaj…” i „Mamy złote serca, dbamy o uśmiech każdego dziecka”. twórca – Adam Bartoszek, montaż – Pan Przemysław Wieczorek.
Spot promujący wolontariuszy w ramach projektu„Pokoloruj ze mną świat”realizatorzy-Magda Góral, Justyna Zwierzyńska, Robert Brążkiewicz, Emilia Konieczka, Monika Modrzewska – montaż – Piotr Grabowski.
Filmy zostaną wykorzystane w kampanii projektu „Polska Fabryką Dobra”, a organizatorzy przyjadą do Bursy NR 1 i z młodzieżą nakręcą film o bursowym wolontariacie.
Warto również zaznaczyć, że Bursa nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy, przystąpiła do akcji organizowanej przez POLSKĄ FABRYKĘ DOBRA pt. Tydzień Dobrych Uczynków – i uwierzcie , że było czym się pochwalić.
6. Stowarzyszenie „Podaj Rękę” od 4 lat prowadzi świetlicę dla dzieci szczególnie potrzebujących pomocy, chętnych do rozwijania swoich zainteresowań i zdolności, chcących nawiązać nowe znajomości i przyjaźnie. Od października nasze wolontariuszki zaczęły pomoc podopiecznym świetlicy Polanka.Współuczestniczą w prowadzeniu zajęć teatralnych, plastycznych, tanecznych oraz edukacyjnych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.
7. Bierzemy udział w zbiórkach żywności.
8. Zbieramy plastikowe nakrętki z przeznaczeniem na wsparcie dla chorych dzieci.
9. Angażujemy się w akcje promujące Szlachetną Paczkę.
10. Dodatkowo działamy w grupie profilaktycznej Ogólnopolskiego Programu PaT pod patronatem Komendy Głównej Policji.
11. Realizujemy Program Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę – posiadamy Certyfikat PROGRAMU CHRONIMY DZIECI.

Jest nam również niezmiernie miło poinformować, że tytuł Bydgoskiego Wolontariusza Roku 2016 w kategorii Opiekun Wolontariatu otrzymała nasza wychowawczyni Pani Małgorzata Jeziorowska. Uroczysta gala na której uhonorowano laureatów konkursu odbyła się w Akademii Muzycznej. Bydgoscy Wolontariusze Roku 2016 odebrali gratulacje z rąk Prezydenta Miasta Bydgoszcz – Rafała Bruskiego.
Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że mamy takiego wychowawcę … naszego opiekuna wolontariatu – osobę o wielkim i wrażliwym sercu.

DANE GRUPY:

DAWCY NADZIEI
BURSA NR 1 IM. M. SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY
85-717 Bydgoszcz
Bartosza Głowackiego 37

696029813
rusinka1@wp.pl

OPIEKUN:

JOANNA RUSIN, MAŁGORZATA JEZIOROWSKA, PRZEMYSŁAW WIECZOREK, AGNIESZKA GRABOWSKA, HANNA HĄDZLIK-KULIBERDA, AGNIESZKA OLEJNICZAK I KATARZYNA KWIATKOWSKA

STRONA INTERNETOWA:

http://www.bursa.bydgoszcz.pl
GALERIA
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (P FIO) Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Projekt i wykonanie epbf
Ta witryna używa Coookies! Przebywając na niej akceptujesz naszą politykę prywatności. [ Akceptuję ]