zaloguj
  +48 668-792-489
  szkolnywolontariat.fam@gmail.com
REGULAMIN

Regulamin korzystania z portalu www.szkolnywolontariat.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Portal dostępny pod adresem www.szkolnywolontariat.pl, jest prowadzony przez Fabrykę Aktywności Młodych z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 49/7, NIP 5993134960, KRS 0000369294.
2. W ramach Portalu Użytkownik może przeglądać jego zasoby, a także założyć profil grupy wolontariackiej, do której należy i edytować go.
3. Z Portalu może korzystać każdy Użytkownik.
4. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i nie pobiera się z tego tytułu żadnych opłat.

II. DEFINICJE

1. Portal – serwis internetowy prowadzony przez Prowadzącego Portal, działający pod domeną www.szkolnywolontariat.pl, dostępny pod adresem www.szkolnywolontariat.pl.
2. Prowadzący Portal – Fabryka Aktywności Młodych z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 49/7, NIP 5993134960, KRS 0000369294
3. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu szkolny wolontariat.pl lub usług dostępnych na portalu.
4. Grupa wolontariacka – Także szkolna grupa wolontariacka (SGW), formalna lub nieformalna grupa wolontariuszy działających w placówce oświatowej (najczęściej szkoły ale mogą to być również inne placówki prowadzące działalność wychowawczo-oświatową).
5. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami (w tym Polityką prywatności) stanowiącymi jego integralną część.

III. ZAKRES I MOC WIĄŻĄCA REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Portalu, w tym w szczególności:
a. ogólne zasady korzystania z Portalu,
b. prawa i obowiązki Użytkowników, a także
c. prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Prowadzącego Portal.
2. Prowadzący Portal nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Portalu pod adresem www.szkolnywolontariat.pl/regulamin.

IV. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu przez Użytkownika są następujące:
a. posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows, oraz
b. zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, akceptującej pliki typu cookies, tj. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej.

V. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW

1. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym w szczególności oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez Użytkowników Portalu, należą do Prowadzącego Portal lub do podmiotów z nim współpracujących i podlegają ochronie prawnej.
2. Korzystanie z Portalu przez Użytkowników nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu, ani jego poszczególnych elementów. Użytkownicy Portalu bez zgody Prowadzącego Portal wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności mogą korzystać z elementów Portalu (w tym utworów udostępnionych w jego ramach) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego (tzw. dozwolony użytek), chyba że co innego wynika z właściwych przepisów prawa. Profile tworzone przez grupy wolontariackie mogą być udostępniane przez te grupy do zapoznawania się z ich treścią przez podmioty zewnętrzne.
3. Prowadzący Portal nie jest uprawniony do podania Użytkownikowi loginu lub hasła.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych administratorem tych danych pozostaje Użytkownik, dlatego tylko i wyłącznie uprawnieni pracownicy szkoły (lub innej placówki dydaktyczno-wychowawczej), w której działa Grupa wolontariacka mogą udzielić takiej informacji (np. DYREKTOR SZKOŁY).

VI. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Portalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).
2. Użytkownik może dodawać do portalu tylko istniejące realnie grupy wolontariackie oraz zamieszczać na portalu jedynie informacje zgodne z prawdą.
3. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Portalu:
a. treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich (w tym o charakterze rasistowskim lub dyskryminującym),
b. treści mających na celu wyrażenie opinii na temat osób, zdarzeń lub instytucji, których nie dotyczą profile zamieszczone w ramach Portalu,
c. treści tylko cytujących fragmenty tekstów zawartych w publikacjach lub innych źródłach znajdujących się na Portalu,
d. tzw. „łańcuszków szczęścia”,
e. danych osobowych osób trzecich, ich danych teleadresowych oraz adresów e-mail,
f. treści zawierających nieprawdziwe informacje oraz
g. niezamówionej informacji handlowej (spamu) lub jakichkolwiek innych treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
4. Użytkownik zamieszczając treści w ramach Portalu zobowiązany jest do przestrzegania poniższych zasad:
a. podczas dodawana treści powinna zostać zachowana poprawna forma zapisu wyrazów, zdań oraz znaków interpunkcyjnych (np. zamiast: „Czymoznaa co z tym zarobić???” powinno być: „Czy można z tym coś zrobić?”),
b. stosowanie dużych liter powinno zostać ograniczone do minimum językowego (np. zamiast: „WOLONTARIAT TO NASZA PASJA, BO BARDZO LUBIMY POMAGAĆ” powinno być: „Wolontariat to nasza pasja, bo bardzo lubimy pomagać „
5. Treści dodawane przez użytkowników Portalu, w tym opis grupy wolontariackiej i zdjęcia są moderowane, więc mogą pojawiać się na Portalu z pewnym opóźnieniem.
6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zapisów niniejszego Regulaminu, treści niezgodne z regulaminem mogą zostać usunięte z Portalu lub ich publikacja może zostać czasowo wstrzymana , tj. do momentu wyjaśnienia sytuacji, która skutkowała wstrzymaniem publikacji.
7. Użytkownikowi, który nagminnie nie stosuje się do zapisów niniejszego Regulaminu może zostać zablokowana możliwość publikowania w ramach Portalu.
8. W przypadku niezgadzania się przez Użytkownika z decyzją o nieopublikowaniu treści zastosowanie ma postępowanie reklamacyjne opisane w Rozdziale VIII Regulaminu.
9. Portal nie jest administratorem danych zapisywanych na profilach Grup wolontariackich. Uprawnione w szkole osoby, mogą zmodyfikować dane Grupy. Pracownicy FABRYKA AKTYWNOŚCI MŁODYCH nie są uprawnieni aby dokonywać zmian w profilach Szkolnej Grupy Wolontariackiej (chyba, że dotyczy to usuwania treści niezgodnych z Regulaminem).

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROWADZĄCEGO PORTAL

1. Prowadzący Portal nie odpowiada za błędy lub przerwy w funkcjonowaniu Portalu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności powstałe na skutek działań lub zaniechań Użytkowników niezgodnych z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (etykietą) lub z powodu działania siły wyższej.
2. Prowadzący Portal zastrzega sobie prawo do zarządzania czasowych przerw w funkcjonowaniu Portalu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy systemów obsługujących Portal, o czym poinformuje Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownicy mogą składać Prowadzącemu Portal reklamacje dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Portalu.
2. Reklamację składa się w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres szkolny wolontariat.fam@gmail.com lub w formie listu wysłanego na adres Fabryka Aktywności Młodych, ul. składowa 11, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
3. Zaleca się, aby reklamacja zawierała następujące dane:
a. adres poczty elektronicznej lub adres zamieszkania Użytkownika, na który Użytkownik chce otrzymać odpowiedź na złożoną reklamację, oraz
b. zwięzłe podanie okoliczności uzasadniających składaną reklamację (w tym wskazanie czego reklamacja dotyczy).
4. Prowadzący Portal zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację, w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia jej otrzymania. W przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu uznaje się, iż Prowadzący Portal uznał reklamację w całości.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. We wszelkich kwestiach nieporuszonych w niniejszym regulaminie należy kontaktować się z Prowadzącym Portal za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres szkolny wolontariat.fam@gmail.com lub w formie listu wysłanego na adres Fabryka Aktywności Młodych, ul. Składowa 11, 66-400 Gorzów Wielkopolski albo telefonicznie: 668-792-489

 

 

Znajdź grupę wolontariacką

OSTATNIO DODANE GRUPY

Pomocny Dyzio
MIEJSCOWOŚĆ: Kraków
SZKOŁA: Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego
Czytaj więcej

Szkolne Koło Wolontariatu
MIEJSCOWOŚĆ: Olszanka
SZKOŁA: Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich
Czytaj więcej

SZKOLNE KOŁO CARITAS
MIEJSCOWOŚĆ: Chojnice
SZKOŁA: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II
Czytaj więcej

Zobacz więcej grup wolontariackich

dodaj wolontariat

znajdź grupę
i dołącz do wolontariuszy

Image Map
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (P FIO) Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Projekt i wykonanie epbf
Ta witryna używa Coookies! Przebywając na niej akceptujesz naszą politykę prywatności. [ Akceptuję ]